Total tickets on system: งานรับแจ้งในระบบทั้งหมด 72  Tickets  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
อ.นิภาพร 2018-12-24 / 11:09 Thai Language: กลุ่มสาระฯภาษาไทย ส่ง HP1005 Laser ซ่อม อาการ ไม่ดึงกระดาษ PR เสร็จสิ้น
อ.เก่งกาจ 2018-12-20 / 15:17 Thai Language: กลุ่มสาระฯภาษาไทย โปรเจ็กเตอร์ ขึ้น Lamp ยกเลิกซ่อม (ไม่คุ้ม)
งานคอมฯท 2018-11-30 / 09:01 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3BBLOS เสร็จสิ้น
ครูจีน 2018-11-28 / 15:05 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน้าจอคอมเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
อ.เจริญรัตน์ 2018-11-28 / 15:05 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งเครื่องปรินต์ซ่อม Pr เสร็จสิ้น
ผอ 2018-11-28 / 15:04 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประสาน AIS เรื่องเน็ต @WATSING SCH-AIS ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อ.อัศวิน 2018-11-28 / 15:03 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งซ่อม ชุดไมค์ลอย 2 ชุด ที่ 60 ปี เสร็จสิ้น
อ.คุณากร 2018-11-23 / 15:14 Science: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เน็ต ห้องกลุ่มวิทย์ แจ้งมาว่าใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
อ.สายฝน ศักดิ์ 2018-11-21 / 16:14 Foreign Language: กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เช็คคอม ห้องครูจีน และครูฮิวโก้ เสร็จสิ้น
อ.นงลักษณ์ ยศ 2018-11-16 / 08:55 Foreign Language: กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หมึก 12A เสร็จสิ้น
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก