Total tickets on system: งานรับแจ้งในระบบทั้งหมด 77  Tickets  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
ผอ 2018-11-28 / 15:04 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประสาน AIS เรื่องเน็ต @WATSING SCH-AIS ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อ.อัศวิน 2018-11-28 / 15:03 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งซ่อม ชุดไมค์ลอย 2 ชุด ที่ 60 ปี เสร็จสิ้น
อ.คุณากร 2018-11-23 / 15:14 Science: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เน็ต ห้องกลุ่มวิทย์ แจ้งมาว่าใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
อ.สายฝน ศักดิ์ 2018-11-21 / 16:14 Foreign Language: กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เช็คคอม ห้องครูจีน และครูฮิวโก้ เสร็จสิ้น
อ.นงลักษณ์ ยศ 2018-11-16 / 08:55 Foreign Language: กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หมึก 12A เสร็จสิ้น
อ.สุรัตน์ 2018-11-09 / 10:26 Register : งานทะเบียน ซ่อมคอมห้องทะเบียน เสร็จสิ้น
รร 2018-11-08 / 10:25 Mathematics: กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ซ่อม คอมห้องคณิต อ.เจริญ อ.สายฝน เสร็จสิ้น
ห้องคอม2 2018-11-07 / 10:25 Occupation and technology: กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่อมทีวีห้อง 123 กำลังซ่อม
อ.นัยนา 2018-11-07 / 10:38 Science: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ แจ้งซ่อมเน็ต ห้องครูสุ่ย วิทย์ เสร็จสิ้น
อ.คุนากร 2018-10-31 / 10:46 Science: กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ แจ้งเน็ตใช้ไม่ได้ อาคาร 2 ห้อง กลุ่มฯวิทย์ เสร็จสิ้น
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก