Add your job to system: เพิ่มงานซ่อมใหม่เข้าสู่ระบบ   

 Name: ชื่อผู้แจ้ง  Priority: ลำดับความสำคัญ
 Date: วันที่  Problem: ปัญหาที่คาดว่าเกี่ยวข้อง
 Time: เวลา  Subject: เรื่อง
 Department: ฝ่าย/แผนก/กลุ่ม  
 Discription: ระบุอุปกรณ์/รุ่น ุปัญหาที่พบ อาการ หรือรายละเอียดอื่นๆ และเบอร์โทร.ติดต่อกลับ