à¸à¸£à¸°à¸§à¸±à¸à¸´à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸


à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¸à¹à¸­à¸à¸±à¹à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¸¢à¸à¸£à¸°à¸ªà¸¡à¸¸à¸«à¹à¹à¸¥à¸·à¹à¸­à¸ อà¸à¸µà¸à¹à¸à¹à¸²à¸­à¸²à¸§à¸²à¸ªà¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¸ªà¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¸à¹à¸§à¸¢ à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸§à¸±à¸ à¸à¹à¸­à¸à¹à¸² à¸à¸«à¸à¸à¸µà¹à¸à¸­à¸³à¹à¸ à¸­à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹ à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸£à¸´à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸ วาà¸à¸¨à¸´à¸¥à¸²à¸¤à¸à¸©à¹ à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹ 12 à¸à¸±à¸à¸¢à¸²à¸¢à¸ à¸.ศ. 2496 ภà¸à¸£à¸´à¹à¸§à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¸ªà¸à¸´à¸à¸¢à¹ à¸à¸³à¸à¸¥à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹ อำà¹à¸ à¸­à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹ à¸à¸±à¸à¸«à¸§à¸±à¸à¸à¸±à¸¢à¸à¸²à¸ à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸§à¸±à¸à¸à¸µà¹ 5 à¸à¸±à¸à¸§à¸²à¸à¸¡ à¸.ศ. 2498 รวมà¹à¸à¸´à¸à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸´à¹à¸ 351,945.68 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸´à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸£à¸ มีà¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸²à¸¢ 66 à¸à¸ à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸«à¸à¸´à¸ 22 à¸à¸ à¸à¸²à¸¢à¸ªà¸à¸¸à¹à¸ à¸à¸­à¸à¹à¸ à¸à¸£à¸¹à¹à¸«à¸à¹à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸¨à¸à¸²à¸¥à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¸ªà¸à¸´à¸à¸¢à¹ รัà¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸³à¹à¸«à¸à¹à¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸«à¸à¹ à¸à¸µ à¸.ศ.2499 à¸à¸£à¸¡à¸§à¸´à¸ªà¸²à¸¡à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸«à¹ à¸à¸²à¸¢à¸ªà¸±à¸à¸§à¸£à¸à¹ สุà¸à¹à¸ªà¸à¸µà¹à¸¢à¸¡ มาà¸à¸³à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸«à¸à¹à¸à¸à¸£à¸¹à¹à¸«à¸à¹ à¸à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¹à¸à¹à¹à¸à¸£à¸´à¸à¸à¹à¸²à¸§à¸«à¸à¹à¸²à¸¡à¸²à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸¢à¹ à¸à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¹à¸à¸à¸µ à¸.ศ.2514 à¸à¸¶à¸à¹à¸à¹à¸¢à¹à¸²à¸¢à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¡à¸²à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¹à¸«à¹à¸à¹à¸«à¸¡à¹à¸à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¸à¸à¸±à¸ à¹à¸à¸¢à¸à¸£à¸°à¸à¸£à¸¹à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸à¸±à¸¢à¸à¸¸à¸ à¹à¸à¹à¸²à¸­à¸²à¸§à¸²à¸ªà¸§à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸à¸¥à¸­à¸à¸¡à¸°à¸à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸² à¹à¸à¹à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸´à¸ à¸à¸³à¸à¸§à¸ 53 à¹à¸£à¹ 2 à¸à¸²à¸ à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸ อาà¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸ªà¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸´à¸¡à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸µà¹à¹à¸¡à¹à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸­à¸à¸±à¸ à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸£à¸´à¸à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸
1390191261.jpgà¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸³à¸­à¸³à¹à¸ à¸­ à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸à¸ªà¸«à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² à¹à¸à¸´à¸à¸à¸³à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¹à¸ à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸à¸µ à¸.ศ. 2521 à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸ à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¥ สà¸à¸²à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¥à¸à¸£à¸°à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸ à¸à¸£à¸°à¹à¸ à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸à¸à¸­à¸ à¸à¸£à¸¡à¸ªà¸²à¸¡à¸±à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² à¸à¸£à¸°à¸à¸£à¸§à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸²à¸£ 3 à¸à¸£à¸±à¹à¸
- ราà¸à¸§à¸±à¸¥à¸ªà¸à¸²à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¥à¸à¸£à¸°à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸ à¸à¸£à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹ 1 à¸.ศ. 2523
- ราà¸à¸§à¸±à¸¥à¸ªà¸à¸²à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¥à¸à¸£à¸°à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸ à¸à¸£à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹ 2 à¸.ศ. 2527
- ราà¸à¸§à¸±à¸¥à¸ªà¸à¸²à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸²à¸à¸§à¸±à¸¥à¸à¸£à¸°à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸ à¸à¸£à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹ 3 à¸.ศ. 2558
1390191204.png วัà¸à¸à¸µà¹ 7 à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸à¸¡ à¸.ศ. 2546 à¹à¸­à¸à¹à¸à¸ªà¸±à¸à¸à¸±à¸ สำà¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¹à¸à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸ à¸à¸£à¸°à¸à¸£à¸§à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸²à¸£ à¹à¸à¸¢à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸ 2 à¸à¹à¸§à¸à¸à¸±à¹à¸ à¸à¸·à¸­ à¸à¹à¸§à¸à¸à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹ 3 (ระà¸à¸±à¸à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¸à¸µà¹ 1 â 3 ) à¹à¸¥à¸° à¸à¹à¸§à¸à¸à¸±à¹à¸à¸à¸µà¹ 4 (ระà¸à¸±à¸à¸¡à¸±à¸à¸¢à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¸à¸µà¹ 4 â 6)
วัà¸à¸à¸µà¹ 13 à¸à¸±à¸à¸§à¸²à¸à¸¡ à¸.ศ. 2548 à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¸«à¹à¹à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸ à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¸±à¸ à¸à¸²à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£ 1 อำà¹à¸ à¸­ 1 à¹à¸£à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¸à¸±à¸ à¹à¸à¸¢à¸¡à¸µà¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¸ªà¸²à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡ à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¹à¸ªà¸à¸­à¸à¸¥à¸à¸²à¸à¹à¸à¸¢à¹à¸à¹à¸£à¸°à¸à¸ ICT


ส่งหน้านี้

0 ความเห็น

0 ดาว
+ =

จดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • http://www.facebook.com/wss.ofp
  • https://plus.google.com/u/0/118256949075987495321

2010-2024 © โรงเรียนวัดสิงห์

Copyright © 2010 www.watsingschool.ac.th
Webmasters by : Pee'Jeena & www.chanyoot.cf